AuslandseinsatzHolocaust-EducationStudienfahrtenVereinLinks
Ausgabe 4/02


2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998

Radio AGORA 105.5

Zvečer ni mir

(Die deutsche Fassung dieses Artikels finden Sie im Anschluß an die slowenische.)

 

Z več kot trideset različnih oddaj na teden v slovenskem, nemškem, španskem, bosanskem, hrvaškem, srbskem in angleškem jeziku, dnevno od 18. do 6. ure, Radio AGORA ni le neka nekam eksotična novost v pokrajini koroškega lokalnega radia, temveč se je v svojem štiriletnem obstoju tudi ustalil kot edini dvojezični (slovensko-nemški) medij v zvezni deželi. Potem ko je šibkih deset let nazaj bilo treba prenehati s prizadevanji za izdajanje dvojezičnega tednika, dolgo ni bilo nobenega medijskega projekta, ki bi se zavzemal za ustvarjanje stičišč med obema deželnima jezikoma. Pospeševanje dvo- in večjezičnosti je torej osrednja želja oddajnika.

Pred tem ozadjem se posebna pozornost za kulturno bogastvo v zvezni deželi in skrb za večjo vidljivost skupnih zgodovinskih korenin in medsebojnih vpliov med slovensko in nemško kulturo ponuja samo po sebi. Slej ko prej obstaja ogromen deficit glede zgodovinskega in tudi aktualnega znanja o slovenski etnični skupini, pa tudi o novih manjšinah. Da danes obvlada slovenščino le še slaba desetina koroškega prebivalstva, bodisi dialekt, bodisi knjižni jezik, in da se je ta delež v zadnjih 150 letih dramatično znižal, nikakor ne moremo predpostavljati kot splošno znano. In dvomiti smemo tudi, ali obstaja več kot punktualno znanje o življenjskih pogojih in vsakdanjiku migrantk in migrantov in beguncev, ki se iz različnih razlogov skušajo prehodno ali tudi dlje časa ustaliti na Koroškem. Informacija, možnosti medsebojnega spoznavanja, osebna in neposredna komunikacija pa štejejo med najvažnejša in najbolj učinkovita sredstva, ki utegnejo prispevati k zmanjševanju predsodkov. Radio AGORA pa ne samo obravnava posebne razmere v zvezni deželi, ampak tudi prostora Alpe-Jadran. S prispevki, opozorili na prireditve in predvsem glasbo ustvarja radovednost in tankoslušnost za geografske in kulturne posebnosti in v tem prostoru živeče jezikovne skupine, kot npr. v Reziji in Furlaniji, da bi tako pospeševal tudi zavest za odprtost in sodelovanje brez predsodkov.

Še pred prvo oddajo 26. oktobra 1998 sta se dogovorila radio AGORA in drugi tekmec za frekvenco, lokalni radio Korotan d. o. o., o delitvi frekvence, ki jo uporabljata vsak po dvanajst ur dnevno. AGORA se je kot svobodni radio od začetka odločil za nekomercialni program, to se pravi za program brez reklamnih spotov. Kot soustanovitelj združenja svobodnih radijskih oddajnikov v Avstriji (Verband Freier Radios Österreich) vidi AGORA svoje bistvene načrte uresničene tudi v ustanovni listini združenja (Charta der Freien Radios Österreich). Iz listine: »Svobodni radijski oddajniki nudijo vsem osebam in skupinam, ki se gibljejo v okviru zakonov, možnost necenzuriranega izražanja mnenja in posredovanja informacij, pri tem imajo prednost etnične manjšine in take skupine, ki vsled marginalizacije v družbi ali seksistične in rasistične diskriminiacije komaj kdaj ali sploh ne pridejo do besede v medijih.« Dodatno k dvo- in večjezičnosti izhaja iz tega še več drugih za delovanje signifikantnih značilnosti in težišč, ki jih radio AGORA pokaže kot edini radio na Koroškem.

Dostopnost ali »public access«

Radio AGORA daje na razpolago zainteresiranim osebam ali skupinam oddajni čas (predznanje ni petrobno). Ti svobodni moderatorji oblikujejo v živo približno tretjino dvanajsturnega oddajnega časa. To so lahko sodelavke in sodelavci različnih organizacij in inštitucij kot univerze v Celovcu, avstrijskega antiglobalizacijskega gibanja (Bündnis für eine Welt/ÖIE), pa tudi šolski razredi na vseh stopnjah ali posamezne osebe z najrazličnejših področij življenja. Trenutno oblikuje približno šestdeset oseb redne oddaje pri radiu AGORA.

Kvalifikacija

Kot svobodni radio posveča AGORA veliko pozornosti šolanju in usposabljanju tako stalnih urednic in urednikov kot tudi svobodnih sodelavk in sodelavcev. Že v drugem letu obstoja je bila neka oddaja radia AGORA odlikovana s prvo nagrado avstrijskih šol za izobraževanje odraslih v kategoriji interkulturnih in čezžanrskih radijskih produkcij. Tudi projekt »S kulturo na krilih – Kultur verleiht Flügel – La cultura ti da le ali«, vložen pri natečaju Global Junior Challenge mesta Rima, je bil nominiran izmed projektov z vsega sveta za finale najboljših petnajst in povabljen k prezentaciji projektov v Rim. Ta projekt je pod naslovom www.skyline.org/kvf dokumentiran v celoti v omrežju.

Nobene reklame

Izbrana pot nekomercializacije edina omogoča oblikovanje programa neodvisno od pritiska kvot in poslušanosti, to se pravi, da je glede izbire in vsebine zagotovljen potrebni prostor za manjšinske tematike in teme, ki so stran od tako imenovanega mainstreama. Odločilno ni število poslušalk in poslušalcev, ampak interes aktivnih oblikovalcev radia, da širijo svoje mnenje in znanje.

Vsebina in teme

S svojim programom širi radio AGORA spekter različnih mnenj in tako prispeva h krepitvi demokratičnih procesov pri oblikovanju mnenj. Oddaje bodejo v oči zaradi pogosto izčrpnega izvirnega zvoka, ki pušča poslušalkam in poslušalcem veliko prostora za samostojno oblikovanje mnenja.

Trojni sistem delovanja

S prvo oddajo radia AGORA je na Koroškem realiziran trostebrni model, sestoječ iz javnopravnega, privatno komercialnega in svobodnega radia. Gre za sistem, ki je v večini evropskih dežel že dolgo ustaljen v smislu pluralistične in demokratične pokrajine medijev. Da to ne velja samo za večinsko prebivalstvo, ampak tudi za slovensko etnično skupino, lahko štejemo kot dvojni uspeh. Od začetka oddajjanja velja posebna skrb projektom v okviru evropskih pospeševalnih programov. Do zdaj je radio AGORA uspešno uresničil sedem projektov in s tem lukriral znatna finančna sredstva iz Bruslja. V skladu s koncepcijo odprtega radia nudijo predvsem ti projekti možnost sodelovanja s partnerji v Evropi in uveljavjanja dodatnih težišč v okviru dnevnih oddaj. Projekti segajo na območje literature, tu predvsem literature iz prostora Alpe-Jadran, mladinske kulture in novih tehnologij ter posredovanja jezikov in jezikovnega znanja. Od junija 2001 naprej je ORF zakonsko zavezan oddajati programe za v Avstriji priznane avtohtone etnične skupine. Ker nalogu lahko ustreza tudi v kooperaciji s privatnimi ponudniki na podobnih področjih, se je lansko leto odprla možnost programske kooperacije med radijem AGORA, lokalnim radijem Korotan d. o. o. (ki je doslej oddajal dvanajsturni komercialni slovenski program) in slovenskim uredništvom koroškega deželnega studija ORF. Stroške za produkcijo slovenskih ali dvojezičnih oddaj, ki so bile oddajane na frekvenci obeh privatnih ponudnikov (AGORA in Korotan) in ki jih je ORF lahko navajal kot uresničitev svoje programske obvzenosti glede etnične skupine, je radiju AGORA povrnil ORF. To je oddajniku vsaj leta 2001 omogočilo nadaljnji obstoj. Ampak tudi ta kooperacija je leta 2002 zaznamovana s precejšnjimi negotovostmi in bo prihodnje leto popolnoma ukinjena, če gre po volji novega vodstva ORF. Dejstvo je, da je radio AGORA zaradi visokega deleža govorjene besede v svojih programih oddajnik z največjim deležem slovenščine na Koroškem in da to uresničuje po najbolj ugodnih tarifah. Čeprav gospodarski vidiki govorijo za nadaljevanje te kooperacije in bi s tem bilo mogoče ohraniti raznoliko programsko ponudbo tako za slovensko etnično skupino kot za nemško govoreče večinsko prebivalstvo, bo predvsem odvisno od medijsko političnega interesa zvezne vlade, kaškna bo prihodnost radia AGORA.

Angelika Hödl, Celovec, 4.11.2002

 

Radio AGORA 105.5 - Unrundfunk

Mit über 30 verschiedenen wöchentlichen Sendungen in slowen., deut., span., bosn., kroat., serb. und engl. Sprache täglich von 18 bis 6 Uhr früh stellt Radio AGORA nicht nur ein exotisch anmutendes Novum in der Kärntner Lokalradiolandschaft dar, sondern etablierte sich während seines vierjährigen Bestehens auch als einziges zweisprachiges Medium (slowenisch/ deutsch) im Bundesland. Nachdem vor knapp einem Jahrzehnt die Bemühungen, eine zweisprachige Wochenzeitung herauszugeben, wieder eingestellt werden mußten, existierte lange Zeit kein Medienprojekt mit dem Anliegen, Berührungspunkte zwischen den beiden Landessprachen zu schaffen. Die Förderung von Zwei- und Mehrsprachigkeit bildet daher ein zentrales Anliegen des Senders. So liegt es nahe, dem vorhandenen kulturellen Reichtum ein besonderes Augenmerk zu widmen, und die gemeinsamen historischen Wurzeln, die gegenseitigen Beeinflussungen zwischen slowenischer und deutscher Kultur transparent zu machen. Nach wie vor existiert ein immenses Defizit hinsichtlich des historischen aber auch aktuellen Wissens über die slowen. Volksgruppe, aber auch über neue Minderheiten. Dass heute nur mehr knapp 10% der Kärntner Bevölkerung der slowen. Sprache mächtig ist, sei es in Dialektform, sei es in Schrift und Wort, und sich dieser Anteil in den letzten 150 Jahren dramatisch verringert hat, kann keineswegs als gesichertes Allgemeinwissen angenommen werden. Und ob ein mehr als punktuelles Wissen um die Lebensbedingungen und den Alltag von MigrantInnen und Flüchtlingen, die aus unterschiedlichen Gründen versuchen, vorübergehend oder auch für länger in Kärnten Fuß zu fassen, vorhanden ist, darf ebenfalls bezweifelt werden. Informationen, Möglichkeiten des Kennenlernens, persönliche und direkte Kommunikation zählen jedoch zu den wichtigsten und effizientesten Mitteln, um einen Beitrag zum Abbau von vorgefaßten Meinungen zu leisten.

Radio AGORA greift jedoch nicht nur die besonderen Gegebenheiten im Bundesland, sondern auch die des Alpe Adria Raumes auf. Mit Beiträgen, Veranstaltungshinweisen und vor allem Musik wird für die geografischen und kulturellen Besonderheiten und die dort ansässigen Sprachgruppen w.z.B. die Resier und Friulaner Neugier und Hellhörigkeit erzeugt, um damit auch ein Bewußstein für Offenheit und vorurteilsfreie Zusammenarbeit zu fördern. Noch vor dem Sendestart am 26. Oktober 1998 einigte sich Radio AGORA mit der Lokalradio Korotan GmbH - dem zweiten Mitbewerber um die Frequenz - darauf, diese Frequenz zu je zwölf Stunden aufzuteilen und zu bespielen. AGORA entschied sich als Freies Radio von Anfang an ein nichtkommerzielles, d.h. werbefreies Programm zu senden. Als Gründungsmitglied des Verbandes Freier Radios Österreich sieht Radio AGORA seine wesentlichen Zielsetzungen auch in der “Charta der Freien Radios Österreich” verwirklicht. Zitat Charta: “Freie Radios geben allen Personen und Gruppen innerhalb des gesetzlichen Rahmens die Möglichkeit zur unzensierten Meinungsäußerung und Informationsvermittlung. Vorrang haben dabei ethnische Minderheiten und solche Gruppen, die wegen ihrer gesellschaftlichen Marginalisierung oder sexistischen und rassistischen Diskriminierung in den Medien kaum oder nicht zu Wort kommen.” Daraus ergeben sich für den Sendebetrieb von Radio AGORA zusätzlich zur Zwei- und Mehrsprachigkeit mehrere weitere signifikante Merkmale und inhaltliche Schwerpunktsetzungen, die AGORA als einziges Radio in Kärnten aufweist.

Offener Zugang oder “public access”

Radio AGORA stellt für interessierte Personen und Gruppen (Vorkenntnisse sind nicht erforderlich) Sendezeit zur Verfügung. Rund ein Drittel der zwölfstündigen Sendezeit wird von diesen freien Radiomacherinnen und Radiomachern live moderiert. Dies können sowohl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedener Organisationen und Institutionen wie der Universität Klagenfurt, dem Bündnis für eine Welt/ÖIE, aber auch Schulklassen aller Altersstufen oder einzelne Personen aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen sein. Derzeit gestalten bei Radio AGORA rund sechzig Personen regelmäßig Radiosendungen.

Qualifizierung

Als Freies Radio liegt ein Hauptaugenmerk von AGORA in der Schulung und Qualifizierung sowohl der fixen Redakteurinnen und Redakteure als auch der freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bereits im zweiten Jahr des Bestehens von Radio AGORA wurde eine Sendung mit dem ersten Platz des Hörfunkpreises der Erwachsenenbildung Österreich in der Sparte interkulturelle und spartenübergreifende Hörfunkproduktionen ausgezeichnet. Auch das Projekt “S kulturo na krilih - Kultur verleiht Flügel - La cultura ti da le ali”, eingereicht beim Global Junior Challenge der Stadt Rom wurde unter weltweit eingereichten Projekten für das Finale der besten 15 nominiert und zur Projektpräsentation nach Rom eingeladen. Das Projekt ist unter www.skylined.org/kvf zur Gänze im Internet dokumentiert.

Werbefreiheit

Der gewählte Weg der Nichtkommerzialisierung erlaubt einzig und allein, das Programm unabhängig von Quotendruck und Reichweitenmessungen zu gestalten, d.h. dass bezüglich Themenwahl und Inhalt der Freiraum gewährleistet bleibt, der für Minderheitenthemen und Themen abseits des sogenannten Mainstream erforderlich ist. Nicht die Menge der ZuhörerInnen ist entscheidend, sondern das Interesse der aktiv Radiogestaltenden, ihre Meinung und ihr Wissen weiterzugeben.

Inhalt und Themen

Mit dem Programmangebot erweitert Radio AGORA das Spektrum an Meinungsvielfalt und trägt damit zur Stärkung demokratischer Meinungsbildungsprozesse bei. Die Sendungen fallen häufig durch ausführliche O B Töne auf, die den Zuhörerinnen und Zuhörern breiten Raum für eine selbständige Meinungsbildung gestatten.

Triales Rundfunksystem

Mit dem Sendestart von Radio AGORA konnte in Kärnten das Drei-Säulen-Modell im Hörfunkbereich, bestehend aus öffentlich - rechtlichem, privat kommerziellem und Freiem Radio realisiert werden. Ein System, das in den meisten europäischen Ländern schon lange im Sinne einer pluralistischen und demokratischen Medienlandschaft Anwendung findet. Dass dies nicht nur für die Mehrheitsbevölkerung, sondern auch für die slowenische Volksgruppe zutrifft, kann dabei als doppelter Erfolg gewertet werden. Ein wesentliches Anliegen seit dem Sendestart ist die Durchführung von Projekten im Rahmen europäischer Förderprogramme. Bisher realisierte Radio AGORA sieben Projekte erfolgreich und lukrierte damit nicht unerhebliche finanzielle Mittel aus Brüssel. Passend zur offenen Konzeption des Radios bieten vor allem diese Projekte die Möglichkeit, mit Partnerradios in Europa zusammenzuarbeiten und gleichzeitig Schwerpunkte, zusätzlich zum täglichen Sendebetrieb, umzusetzen. Die Projekte bewegen sich in den Bereichen Literatur, hier vor allem Literatur aus dem Alpe Adria Raum, Jugendkultur und neue Technologien sowie Sprachvermittlung und Sprachkurse. Mit einem im Juni 2001 beschlossenen Gesetz wurde der ORF erstmals verpflichtet, ein Programm für die in Österreich anerkannten autochthonen Volksgruppen auszustrahlen. Da er dies auch in Kooperation mit privaten Anbietern in ähnlichen Bereichen realisieren kann, ergab sich im vergangenen Jahr die Möglichkeit einer Programmkooperation zwischen Radio AGORA, der Lokalradio Korotan GmbH (die bisher ein zwölfstündiges slowenischsprachiges kommerzielles Radioprogramm sendete) und der slowenischen Redaktion des Landesstudio Kärnten. Für die Produktion von slowenisch- bzw. zweisprachigen Sendungen, die auf der Frequenz der beiden privaten Anbieter (AGORA und Korotan) ausgestrahlt und dem ORF als Realisierung seines Volksgruppenprogrammauftrages angerechnet werden konnten, erhielt Radio AGORA eine Abgeltung der Produktionskosten seitens des ORF. Das ermöglichte zumindest im Jahr 2001 den Fortbestand des Senders. Aber auch diese Kooperation ist im Jahr 2002 von erheblichen Unsicherheitsfaktoren begleitet und soll, geht es nach dem Willen der neuen ORF Geschäftsführung, im kommenden Jahr zur Gänze eingestellt werden. Faktum ist, dass Radio AGORA aufgrund des hohen Wortanteiles in seinen Programmen der Sender mit den höchsten slowenischsprachigen Wortanteilen in Kärnten ist und dies zu den kostengünstigsten Tarifen realisiert. Auch wenn ökonomische Überlegungen für die Fortsetzung dieser Kooperation sprechen und damit ein vielfältiges Programmangebot sowohl für die slowenische Volksgruppe als auch die deutschsprachige Mehrheitsbevölkerung erhalten werden könnte, wird es vor allem vom medienpolitischen Interesse der Bundesregierung abhängen, wie die Zukunft von Radio AGORA gestaltet werden kann.

Angelika Hödl, Klagenfurt, 4.11.2002