AuslandseinsatzHolocaust-EducationStudienfahrtenVereinLinks
Ausgabe 4/02


2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998

„Wo Mannesmut und Frauentreu die Heimat sich erstritt auf´s neu...“*

* „Kjer sta si moški pogum in ženska zvestoba znova priborila domovino“: verz iz Koroške domovinske pesmi (Kärntner Heimatlied), ki se nanaša na konflikt o ugotavljanju [ugotovitvi] meje v letih 1918 do 1920.

* Vers des “Kärntner Heimatliedes”, der sich auf den Grenzfindungskonflikt 1918/1920 bezieht.

 

(Die deutsche Fassung dieses Artikels finden Sie im Anschluß an die slowenische.)

 

Če po izidu zadnjega ljudskega štetja govorijo manj kot 3% spraševanih slovenščino, je vendar sredi 19. stoletja bila tretjina koroškega prebivalstva slovenska. Koroški Slovenci so živeli in še živijo v jugovzhodnem predelu dežele. Tukaj so bile kmetije vse manjše kot na povsem nemškem severu in so komaj zagotavljale preživetje. Boljši gospodarski položaj je zavajal marsikaterega zastopnika večinskega prebivalstva, da ima lastni nemški jezik in kulturo za višjo od kulture in jezika Slovencev. V drugi polovici 19. stoletja je bila manjšina, ki je vsekakor tudi formulirala zahteve po okrepitvi slovenščine v javnosti, soočena z vse bolj „nemško zavedno“ medijsko javnostjo in s postopno germanizacijo v šolah. Stremljenja po združitvi Slovanov je že leta 1848 zavračal liberalni urednik „Klagenfurter Zeitung“ Vincenc Rizzi, in sicer z ozirom na Trst kot edini južni pristan Nemške zveze.

Med prvo svetovno vojno je prišlo do številnih pregonov in aretacij koroško slovenskih civilistov. Kljub temu so se še oktobra 1918, potem ko je slovenski ljudski zbor (Volksrat) že sklenil vključevanje kronovine Koroške v novo ustanovljeno državo SHS, številni Slovenci zavzemali za trializem (avstrijsko, madžarsko in slovansko avtonomijo) znotraj habsburške monarhije. Po koncu vojne si je novo ustanovljena kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev lastila del koroškega ozemlja. Vsled odprtega vprašanja meje je prišlo do dolgotrajnih oboroženih spopadov med četami SHS in prostovoljnimi enotami na koroški strani. V teku teh spopadov, ki so v koroški javnosti do danes mistificirani kot »Abwehrkampf« (obrambni boj), in v teku priprav za plebiscit 10. oktobra 1920 so se latentne sovražnikove podobe utrjevale.

Še danes proslavljajo 10. oktober kot deželni praznik. S svojim pojmovanjem zgodovine so nosilci in akterji tozadevnih prireditev tradicijska združenja kot Kärntner Heimatdienst (služba v zaščito domovine) ali Kärntner Abwehrkämpferbund (zveza obrambnih borcev), ki se sama imenujejo „Heimatverbände“ (domovinska združenja). 10. oktober je treba po ukazu deželnega šolskega sveta »spodobno « proslaviti tudi v obveznih šolah. »Proslavljajo«, da je Koroška ostala »svobodna in nedeljena« in predvsem, da je postala »nemška«. V »plebiscitni coni«, kjer je živelo pretežno slovensko govoreče prebivalstvo, je glasovalo 59,04% za Avstrijo, medtem ko je 40,96% hotelo priključitev k Jugoslaviji. V retrospektivah tradicijskih združenj radi prezirajo, da interpretacija teh številk ni tako enostavna. Kajti nemško govoreči niso avtomatično glasovali za obstanek v novo ustanovljeni republiki Avstriji. Tako je na primer v mestih in trgovih bistveno več ljudi glasovalo za priključitev k Jugoslaviji, kot je tam sploh živelo Slovencev. Obratno je bilo v podeželskih regijah veliko več glasov za Avstrijo, kot je bilo leta 1910 ljudi, ki so navedli nemški občevalni jezik. Razloge za to je treba v mnogih primerih verjetno poiskati v gospodarskih preudarkih.

Kljub volilnemu uspehu so se nemško nacionalno usmerjeni Korošci v zgodnjih dvajsetih letih znašli v dilemi, kako razlagati glasovanje slovensko govorečega ljudstva za Avstrijo. Kot model so prevzeli koncept »vindišarja«. Z vindišarjem sta oficialna Koroška in konzultirana nemško nacionalna znanost poimenovali »Nemcem naklonjenega« in prilagodljivega koroškega Slovenca, ki v zvestobi do domovine zavrača slovenske nacionalne zahteve. Vindišarski jezik so opisali kot narečje s slovenskimi prvinami. Ta podoba se je tako utrdila, da je še danes veliko koroških Slovencev prepričano, da govorijo vindišarski, ne pa slovenski jezik. »Vindišarska teorija« je nudila podlago za separacijo »Nemcem naklonjenih« od slovensko nacionalno usmerjenih koroških Slovencev. Po tem tiru interpretacije je zavedna slovenska identiteta pogojevala pro(jugo)slovansko usmerjenost. Naslednji korak je bila kriminalizacija izrinjene skupine z očitkom iredentizma. S tem je bila najdena pot, kako diskreditirati narodno zavedne koroške Slovence in vzeti legitimacijo njihovim zahtevam po manjšinskih pravicah, ki so bile sklenjene v deželnem zboru in zajamčene v St. Germainski državni pogodbi. Za sleherno motenje mirnega sožitja med večino in (»vindišarsko«) manjšino so sedaj dolžili to skupino, ki da je pod vplivom jugoslovanskega zamejstva. Neposredno po plebiscitu so zavedne slovenske župnike in učitelje, ki so se izpostavili za državo SHS, premestili na nemško govoreča območja ali pa silili k begu.

Cilj deželne politike, gojene od nemško nacionalnih sil, in tako imenovanih domovinskih združenj (Heimatverbände) je bil čim širša asimilacija oz. germanizacija slovensko govorečega prebivalstva. Medtem ko je oficialna politika delovala na upravni ravni, so tradicijska združenja delovala ofenzivno. Po takih ukrepih je padla germanizacijska politika nacionalno socialističnega režima na rodovitna tla in se lahko opirala na preizkušene sodelavce. Tako je npr. vodja glavnega »gauskega « urada za narodnostna vprašanja (Gauhauptamt für Volkstumsfragen), major Alois Maier-Kaibitsch, vodil agitacijski oddelek koroškega Heimatdiensta, ki je bil poverjen s propagandističnimi pripravami za plebiscit leta 1920.

Čeprav so koroški Slovenci izjavili svojo lojalnost do nove države, je neposredno po »anšlusu« prišlo do prvih represalij. Slovenščina kot učni ali občevalni jezik je bila prepovedana, slovensko govoreči župniki in učitelji so bili kot politično nezanesljivi izgnani iz okrožja ali »gaua«, umaknjeni z dvojezičnega ozemlja ali celo aretirani. Aretirani so bili tudi funkcionarji slovenskih kulturnih in gospodarskih organizacij, nakar je nekaj koroških Slovencev bežalo čez mejo v Jugoslavijo. Z napadom na Jugoslavijo se je situacija za slovensko manjšino zaostrila. Dejavnost društev, zadrug in hranilnic je bila ukinjena. Koroškim Slovencem, znanim kot narodno zavedni, niso več dovolili sklenitev dednih, izročilnih ali kupnih pogodb. V aprilu 1942 se je vršil »pregon« več kot 900 slovensko govorečih Korošcev, ki so jih internirali v »starem rajhu« v raznih taboriščih posredovalnice za Nemce iz nenemških dežel (Volksdeutsche Mittelstelle). Že tako oropani vsega posestva, so bili še mnogi iz lagerjev vpoklicani v nemško vojsko.

Vse delazmožne moške in ženske ter mladoletnike so pritegnili k delovnim storitvam. Obiskovanje javnih šol in učenje kvalificiranih poklicev je bilo prepovedano. Samoorganizirani nemški pouk v lagerjih naj ne bi posredoval ne več kot »brati, šteti, umivati zobe«. Del slovensko govorečega prebivalstva je reagiral na to brutalno izselitveno akcijo z ogorčenim odporom in se je pasivno ali aktivno udeleževal oboroženega odpora, ki ga je organizirala Osvobodilna fronta (OF). Več sto jih je padlo v partizanski borbi. Valovi brutalnih aretacij, obsodbe v insceniranih sodnih procesih ali pošiljanje v koncentracijska taborišča in »odgovornost rodu« (Sippenhaftung) so bili ena plat, druga je bila propagandistična manipulacija prebivalstva. Tako je bila partizanska borba v javni jezikovni rabi predstavljena kot »razgrajanje band«; »banditi « so bili po oficialnem pojmovanju odgovorni za »razbojniške napade«, »ropanja« in »morilske atentate«. Na začetku leta 1943 so ocenili partizansko borbo kot »komunistični« teror. Ta skrajna politična kriminalizacija odporniškega gibanja in hkratna zagrozitev s posledicami v primeru izkazane podpore naj bi »vzgajala« prebivalstvo k lojalnosti do nacističnih oblastnikov.

Ta strategija je posadila kal za sovražnosti in animoznosti do slovensko govorečih odpornikov, ki so jih po koncu vojne gojili naprej. Tradicionalni antislovenizem je pod vplivom zahtev Jugoslavije po delu ozemlja in začenjajoče se hladne vojne še naprej ostal v tesni zvezi s predvsem v rajhu forsiranim antikomunizmom. Veljala je formula: »nacionalni Slovenec = komunist in secesionist«. Antikomunizem je pri tem služil kot sredstvo za prikrivanje antislovenizma. Saj koroških Slovencev, ki so se udeležili odpora, ni mogoče v celoti prišteti h komunistom – kar se še danes dogaja. Poleg komunistično usmerjenih delavcev so se udeležili oboroženega odpora oz. so ga podpirali globoko verni katoličani iz kmečkega okolja. Osrednjega pomena za partizane in njihove podpornike je bilo razbitje nacističnega režima in uveljavljanje svojih pravic kot narodna skupina. Ne smemo pozabiti, da so ravno oni s svojo udeležbo v odporniškem gibanju bistveno prispevali k osvoboditvi Avstrije.

Prispevek koroških slovenskih odpornikov je v spominu širše nemško govoreče javnosti še danes prekrit z antikomunizmom, s teritorialnimi zahtevami Jugoslavije in ugrabitvami (»Verschleppungen«) nemško govorečih Korošcev v času neposredno po vojni. Partizani mnogokrat slej ko prej veljajo za »sovražnike Koroške«. Očitajo jim, da so se borili za komunistično Slovenijo, ne za svobodno Avstrijo. Prezirajo, da so bili nacionalni socialisti, tu pa predvsem njihovi koroški zastopniki, tisti, ki so odpravili južno mejo in Slovencem vzeli vse pravice. In da je treba razumeti partizansko borbo iz te perspektive, kot posledico nacističnega režima z vsemi izrodki njegovega terorja proti slovenski manjšini, kot so bili pregon, razpustitev njihovih društev in zadrug, prepoved slovenskega jezika in še kaj.

Sovražnosti do koroških Slovencev so bile in so še vedno vsakdanja zadeva. Tako so npr. oktobra 2002 pri nekem nogometnem turnirju v najmlajšji kategoriji (Miniknaben) navijači nasprotnega moštva zmerjali igralce slovenskega kluba s »čuši« (»Tschuschen«). Da v širši javnosti še vedno obstaja resentiment, trenutno pokažejo ogorčene reakcije na dokumentacijo o koroških partizanih, ki jo je ORF oddajal aprila 2002 in ki se je izmikala običajnim stereotipom. Zvezni senat za komunikacijo (Bundeskommunikationssenat), na katerega sta se obrnila dežela Koroška in FPÖ, je sicer kritiziral naslov dokumentacije, zavrnil pa je vse ostale točke obtožbe. Vseeno zahteva koroški deželni glavar složno z »domovinskimi združenji« in komentatorji nekaterih koroških dnevnikov od ORF »popravo škode«, da lahko »najde koroška duša svoj mir«.

 

Brigitte Entner in Heidi Wilscher, raziskovalki sodobne zgodovine na Koroškem

Prevedel: Erwin Köstler

 

 

"Wo Mannesmut und Frauentreu die Heimat sich erstritt auf´s neu..."*

* Vers des “Kärntner Heimatliedes”, der sich auf den Grenzfindungskonflikt 1918/1920 bezieht.

 

Bekannten sich bei der letzten Volkszählung weniger als 3 % zur slowenischen Sprache, so war Mitte des 19. Jahrhunderts ein Drittel der Kärntner Bevölkerung slowenischsprachig. Die Kärntner Slowenen lebten und leben im süd-östlichen Teil des Landes. Hier waren die Bauernhöfe viel kleiner als im durchgehend deutschsprachigen Norden und kaum lebensfähig. Die ökonomische Besserstellung verleitete so manchen Vertreter der Mehrheitsbevölkerung, die eigene deutsche Sprache und Kultur als höher stehend zu bewerten als die der Slowenen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert sah sich die Minderheit, die sehr wohl auch Forderungen nach einer öffentlichen Stärkung des Slowenischen formulierte, mit einer zunehmend “deutsch-bewussten” Medienöffentlichkeit und schleichender Germanisierung in den Schulen konfrontiert. Slawische Einigungsbestrebungen wurden bereits 1848 vom liberalen Redakteur der “Klagenfurter Zeitung”, Vinzenz Rizzi, mit Blick auf Triest als einzigen südlichen Hafen des Deutschen Bundes zurückgewiesen.

Während des Ersten Weltkrieges kam es zu zahlreichen Verfolgungen und Verhaftungen von zivilen Kärntner Slowenen. Trotzdem sprachen sich noch im Oktober 1918, als der Slowenische Volksrat bereits eine Einbindung des Kronlandes Kärnten in den neu gegründeten SHS-Staat beschlossen hatte, zahlreiche Slowenen für einen Trialismus (eine österreichische, ungarische und slawische Autonomie) innerhalb der Habsburgermonarchie aus. Nach Kriegsende erhob das neu gegründete Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen Gebietsansprüche auf einen Teil Kärntens. Infolge der offenen Grenzfrage kam es zu langwierigen bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen SHS-Truppen und freiwilligen Verbänden auf Kärntner Seite. Im Zuge dieser Auseinandersetzungen, die bis heute in der Kärntner Öffentlichkeit als “Abwehrkampf” mystifiziert werden, und der Vorbereitungen für das am 10. Oktober 1920 abgehaltene Plebiszit verfestigten sich die bereits latent vorhandenen Feindbilder.

Heute noch wird der 10. Oktober als Landesfeiertag begangen. Traditionsverbände, wie der Kärntner Heimatdienst oder der Kärntner Abwehrkämpferbund, die sich selbst als “Heimatverbände” bezeichnen, tragen und prägen mit ihrem Geschichtsverständnis die entsprechenden Veranstaltungen. Auch in den Pflichtschulen muss dieser Tag alljährlich auf Weisung des Landesschulrates “gebührend” gefeiert werden. “Gefeiert” wird dabei, dass Kärnten “frei und ungeteilt” geblieben und vor allem “deutsch” geworden ist. In der “Abstimmungszone”, die vorwiegend von slowenisch sprechenden Menschen bewohnt war, stimmten 59,04% für einen Verbleib bei Österreich, 40,96% wollten einen Anschluss an Jugoslawien. In den Retrospektiven der Traditionsverbände wird gerne übersehen, dass eine Interpretation dieser Zahlen nicht so einfach ist. Denn Deutsch Sprechende haben nicht automatisch für einen Verbleib in der neu gegründeten Republik Österreich gestimmt. So sprachen sich beispielsweise in den Städten und Märkten wesentlich mehr für einen Anschluss an Jugoslawien aus, als dort Slowenischsprechende lebten. Umgekehrt stimmten in den ländlichen Regionen viel mehr Menschen für einen Verbleib bei Österreich, als 1910 Deutsch als Umgangssprache angegeben hatten. Die Gründe dafür mögen vielfach in ökonomischen Überlegungen zu finden sein.

Trotz des Wahlerfolges fanden sich die deutschnational gesinnten Kärntner in den frühen zwanziger Jahren im Dilemma wieder, die Stimmabgabe der Slowenischsprachigen für Österreich erklären zu müssen. Als Erklärungsmodell wurde das Konzept des “Windischen” aufgegriffen. Darunter verstanden das offizielle Kärnten und die zu Rate gezogene deutschnationale Wissenschaft den “deutschfreundlichen” Kärntner Slowenen, der sich anpassungswillig und heimattreu den slowenisch- nationalen Forderungen verweigerte. Die windische Sprache wurde als Dialekt mit slowenischen Versatzstücken beschrieben. Dieses Bild verfestigte sich dermaßen, dass viele Kärntner Slowenen heute noch davon überzeugt sind, “Windisch” und nicht Slowenisch zu sprechen. Die “Windischentheorie” lieferte die Basis, die “deutschfreundlichen” von den slowenisch- national gesinnten Kärntner Slowenen zu separieren; eine slowenisch-bewusste Identität bedingte auf dieser Interpretationsschiene eine pro(jugo)slawische Gesinnung. Der nächste Schritt war die Kriminalisierung der ausgegrenzten Gruppe unter Zuhilfenahme des Irredentavorwurfs. Somit war ein Weg gefunden, die national-bewussten Kärntner Slowenen zu diskreditieren und ihren Forderungen nach den im Landtag versprochenen und im Staatsvertrag von St. Germain garantierten Minderheitenrechten den Anspruch zu nehmen. Jegliche Störung des friedlichen Zusammenlebens von Mehrheit und (“windischer”) Minderheit wurde nun dieser Gruppe, unter Einfluss des jugoslawischen Auslandes stehend, zu Lasten gelegt. Unmittelbar nach dem Plebiszit waren slowenisch-bewusste Priester und Lehrer, die sich für den SHSStaat exponiert hatten, in deutschsprachige Regionen versetzt oder zur Flucht gezwungen worden.

Ziel der von deutschnationalen Kräften getragenen Landespolitik und der so genannten Heimatverbände war eine möglichst breite Assimilierung bzw. Germanisierung der slowenischsprachigen Bevölkerung. Während die offizielle Politik auf administrativer Ebene arbeitete, betrieben die Traditionsverbände diese in offensiver Form. Solcher Art vorbereitet, stieß die Germanisierungspolitik des NS-Regimes auf fruchtbaren Boden und konnte sich auf bewährte Mitarbeiter stützen. So war z.B. der Leiter des “Gauhauptamtes für Volkstumsfragen”, Major Alois Maier-Kaibitsch, Leiter der Agitationsabteilung des Kärntner Heimatdienstes, die mit den propagandistischen Vorbereitungen für das Plebiszit 1920 betraut war.

Wiewohl die Kärntner Slowenen ihre Loyalität gegenüber dem neuen Staat ausgesprochen hatten, erfolgten unmittelbar nach dem “Anschluss” an das NSRegime erste Repressalien. Slowenisch als Unterrichts- und Alltagssprache wurde verboten, slowenischsprachige Priester und Lehrer als politisch unzuverlässig mit Kreis- oder Gauverweisen aus dem zweisprachigen Gebiet abgezogen oder gar verhaftet. Inhaftiert wurden auch Funktionäre slowenischer Kultur- und Wirtschaftseinrichtungen. In der Folge flohen einige Kärntner Slowenen über die Grenze nach Jugoslawien. Mit dem Überfall auf Jugoslawien verschärfte sich die Situation für die slowenische Minderheit.

Das Vereinswesen, die slowenischen Genossenschaften bzw. Sparkassen wurden aufgelöst. Als national - bewusst bekannten Kärntner Slowenen wurden keine Erb-, Übernahme- und Kaufverträge mehr genehmigt. Im April 1942 erfolgte die “Vertreibung” von über 900 slowenischsprachigen Kärntnern, die in verschiedenen Lagern der “Volksdeutschen Mittelstelle” im “Altreich” interniert wurden. Wiewohl ihres Besitzes beraubt, wurden viele noch aus den Lagern zur Wehrmacht eingezogen. Alle arbeitsfähigen Männer und Frauen wie auch Jugendliche wurden zu Arbeitsleistungen herangezogen. Der Besuch öffentlicher Schulen und das Erlernen von qualifizierten Berufen waren verboten. Der selbst organisierte deutschsprachige Lagerunterricht sollte über “Lesen, Rechnen, Zähneputzen” nicht hinausgehen. Ein Teil der slowenischsprachigen Bevölkerung reagierte auf diese brutale Aussiedlungsaktion mit erbittertem Widerstand und beteiligte sich in passiver oder aktiver Form am von der Osvobodilna Fronta (= OF) organisierten bewaffneten Widerstand. Hunderte von ihnen fielen im Partisanenkampf. Brutale Verhaftungswellen, gerichtliche Verurteilungen in Schauprozessen oder Einweisungen in Konzentrationslager und “Sippenhaftung” waren die eine Seite, die andere Seite war die propagandistische Manipulation der Bevölkerung. So wurde im öffentlichen Sprachgebrauch der Partisanenkampf zum “Bandenunwesen; “Banditen” verübten, so die offizielle Lesart, “Raubüberfälle”, “Plünderungen” und “Mordanschläge”. Zu Jahresbeginn 1943 wurde der Partisanenkampf in den Medien als “kommunistischer” Terror gewertet. Diese extreme propagandistische Kriminalisierung des Widerstandes und die gleichzeitige Androhung von Konsequenzen im Falle von nachgewiesener Unterstützung sollte die Bevölkerung zur Loyalität gegenüber den nationalsozialistischen Machthabern “erziehen”.

Diese Strategie legte den Keim für die nach Kriegsende weiter bestehenden Feindseligkeiten und Animositäten gegenüber den slowenischsprachigen Widerstandskämpfern. Der traditionelle Antislowenismus blieb in der Öffentlichkeit unter dem Einfluss der Gebietsforderungen Jugoslawiens und des einsetzenden Kalten Krieges mit dem seit dem Dritten Reich forcierten Antikommunismus weiter aufs Engste verknüpft. Es galt die Formel “Nationalslowene = Kommunist und Sezessionist”. Der Antikommunismus diente dabei als Vehikel zur Überlagerung des Antislowenismus. Die am Widerstand beteiligten Kärntner Slowenen können nicht - wie es heute immer noch geschieht - sämtlich als Kommunisten bezeichnet werden. Neben kommunistisch orientierten Arbeitern beteiligten sich tief religiöse Katholiken aus dem bäuerlichen Milieu am bewaffneten Widerstand bzw. unterstützen ihn. Zentrales Anliegen der Partisanen und ihrer Unterstützer war die Zerschlagung des nationalsozialistischen Regimes und die Geltendmachung ihrer Rechte als nationale Gruppe. Nicht vergessen werden darf, dass gerade sie es waren, die mit ihrer Beteiligung am bewaffneten Widerstand einen wesentlichen Beitrag zur Befreiung Österreichs geleistet haben.

Der Beitrag der Kärntner slowenischen Widerstandskämpfer ist auch heute noch in der Erinnerung der breiten deutschsprachigen Öffentlichkeit überdeckt von Antikommunismus, Gebietsforderungen Jugoslawiens und “Verschleppungen” deutschsprachiger Kärntner in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Die Partisanen gelten vielfach nach wie vor als “Feinde Kärntens”. Es wird ihnen vorgeworfen, für ein kommunistisches Slowenien und nicht für ein freies Österreich gekämpft zu haben. Übersehen wird dabei, dass es die Nationalsozialisten und hier vor allem ihre Kärntner Vertreter gewesen waren, die die Grenze gegen Süden aufgehoben und die Slowenen rechtlos gemacht haben. Und aus dieser Perspektive der Partisanenkampf als Folge des nationalsozialistischen Terrorregimes mit all seinen Ausformungen gegen die slowenische Minderheit - wie Vertreibung, Auflösung ihrer Verbände und Vereine, Verbot der slowenischen Sprache u.a.m. - zu verstehen sein muss.

Die Feindseligkeiten gegenüber den Kärntner Slowenen waren und sind alltäglich. So wurden z.B. in einem Fußballturnier der Miniknaben im Oktober 2002 die Spieler eines Vereins der Kärntner Slowenen von den Anhängern der gegnerischen Mannschaft als “Tschuschen” beschimpft. Die immer noch in der breiten Öffentlichkeit vorhandenen Ressentiments zeigen sich momentan in den empörten Reaktionen auf die im April 2002 vom ORF ausgestrahlte - nicht den gängigen Stereotypen entsprechende - Dokumentation über die Kärntner Partisanen. Der vom Land Kärnten und der FPÖ angerufene Bundeskommunikationssenat bemängelte zwar den Titel der Dokumentation, wies jedoch alle übrigen Anklagepunkte zurück. Dennoch fordert der Kärntner Landeshauptmann in Eintracht mit “Heimatverbänden” und Kommentatoren einiger Kärntner Tageszeitungen vom ORF eine “Wiedergutmachung”, damit die “Kärntner Seele ihre Ruhe” finde.

 

Brigitte Entner und Heidi Wilscher, Zeithistorikerinnen in Kärnten