AuslandseinsatzHolocaust-EducationStudienfahrtenVereinLinks
Ausgabe 4/02


2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998

Živeti z dvema maternima jezikoma - Ein Leben mit zwei Muttersprachen

(Die deutsche Fassung dieses Artikels finden Sie im Anschluß an die slowenische.)

 

Menda je znamenje ostarelosti, če se človek vedno spet zaloti, da se v mislih ukvarja bolj s preteklostjo kot s sedanjostjo ali celo z bodočnostjo. Ta okolnost bi potem pač nudila utemeljitev, zakaj se jaz kot 63-letnik danes ukvarjam s temo svojega bivanja, ki me je spremljala od ranega otroštva sem: z dvojezičnostjo.

Rojen leta 1939 kot prvi otrok dvojezičnih kmetov ob jezikovni, kulturni in državni meji, ki je imela šele 20(!) let, sem moral že zelo zgodaj okusiti nevoljo, jezo in gnev vseh tistih, ki sem jih s časom spoznal, zato, ker so tukaj ljudem začrtali samovoljno mejo. Mejo, ki je v zgodovini nikoli ni bilo! Neugodje, bolest biti naenkrat odrezan od ljudi, sorodnikov in vzljubljenih stvari vseh vrst, je ljudi tedaj tako grizlo, da si človek tega danes ne more več predstavljati. Vsi, brez izjeme, so se počutili kot ponosni Avstrijci, zvesti cesarju in verni cerkvi. V ljudskih šolah so se vsi naučili brati, pisati in šteti v nemščini in slovenščini. Vse je imelo svoj prostor drugo poleg drugega!

Naenkrat je bilo vse drugače: župniki niso več s prižnic grmeli o smrti, zlodeju in grešnikih, ampak z ene strani o »prokletih Nemcih «in z druge o »nezvesti vindišarski drhali«. Naenkrat gorečneži tu niso več znali nemški, hujskači tam pa nič več slovenski. Nenadoma je bil povsem nov pojem v rabi: Ti drugi. Nanje so projicirali vso nevoljo, ki so jo občutili v preobilici zaradi politike, zaradi gospodarske, socialne in človeške bede.

Masovnih medijev v današnjem smislu ni bilo, tako so ljudje črpali svoj svetovni nazor iz tega, kar so neposredno doživljali; to pa je bilo pri skoraj vseh to in onstran meje negativno. Takšni »okvirni pogoji« so atmosferično preko besed in dejanj delovali name kot vedoželjnega pobiča. Vse okoli so pripovedovali, se dogovarjali, spraševali, odgovarjali, grajali, ukazovali, prepovedovali itd. v nemškem in slovenskem jeziku. Duh otroka je bil takrat tako odprt in dojemljiv kot komaj še kdaj poznenje. Čustvovanje, občutek za realnost in štimunge je bil še bolj izrazit kot intelekt.

V tisto fazo je padlo seme silovitega zveličarja-hajlovca in je padlo na najbolj rodovitna tla. Frustracija vsakdanjika je našla ventil, in tako producirani val patriotizma je odnesel vse s seboj. Tudi jaz kot majhen fant sem se mogočno imel za Nemca. Ljudska šola, literatura, predvsem pripovedke o junakih tja do Karla Maya so pozneje opravile svoje.

Polagoma pa je tam čisto zadaj že nekaj začelo migati, kar je opominjalo in terjalo – tisto slovensko v meni! Kje je že bilo: Glas jezika, domač, melodičen, poetičen, kakor so mi ga v pesmih in popevkah posredovali babica, mati, tetke, hlapci in dekle. Slovenska pesem, ki so jo vedno in povsod peli pri in po delu: ubrana, kot bi peli hribi, in najbolj emocionalna, nikoli presežena od nobenega doživetja v koncertni dvorani. »Slovenska duša«, ki se je vedno počutila trpečo in zapostavljeno, sama sebi se ni mogla zdeti vzvišena in triumfalna nad drugimi. Razumljivo, če je mati pogosto tožila: Slovenščino so nam vzeli, niso pa dali ničesar v zameno, saj smo nemščino že itak imeli.

Tako sem odraščal in sem se moral v naslednjih desetletjih naučiti in spoznati, kako se je nekoč skupna kultura začela cepiti v dve ločeni kulturi, ki sta si medseboj vedno bolj odtujevali. Kako sta se v skupnem bivanju oplajali nemški in slovenski jezik. Zdaj pa je prvemu manjkal večji del njegove emocionalne podlage, saj niso denar, uspeh in blagostanje že vse.

Jaz kot poznavalec ali popotnik med tema dvema svetovoma sem po vsem svojem dosedanjem spoznanju globoko potrt in pesimističen. Čeprav se je v politiki mnogo izboljšalo in se še bo, ne bo nikoli več iste skupne rasti kakor v prejšnjih časih. To preprečuje ne samo resentiment iz pogubne ločene preteklosti, ampak smo se drug drugemu tako odtujili in razvili narazen, da vse šole in programi tega ne bodo več spremenili. Hvala bogu, da je vsem našim »slovenskim« in »nemškim« otrokom prizaneseno s to razdvojenostjo. Tako se še obubožanje lahko občuti kot blagor ...

 

Andreas Tscheppe, Slovensko in nemško govoreč vinogradnik iz Štajerske

Prevedel: Erwin Köstler

 

Ein Leben mit zwei Muttersprachen

Es soll ein Kennzeichen fürs Altern sein, wenn man sich immer wieder dabei ertappt, dass man sich gedanklich mehr mit der Vergangenheit als mit Gegenwart oder gar Zukunft befasst. Dieser Umstand wäre dann wohl eine Erklärung dafür, dass ich heute - 63jährig - mich mit einem Thema meines Daseins befasse, das mich von frühester Kindheit aufwärts begleitet hat: Die Zweisprachigkeit.

1939 als erstes Kind ebenfalls zweisprachiger Bauersleute an einer erst 20(!)jährigen Sprach-, Kultur- und Staatsgrenze geboren, musste ich schon ganz früh den Unmut, den Groll und die Wut aller mir allmählich bekannt werdenden Personen darüber erleben, dass man hier den Menschen eine willkürliche Grenze gezogen hatte. Eine Grenze, die es nie in der Geschichte gegeben hat! Das Unbehagen, der Schmerz darüber, dass man von Menschen, Verwandten und lieb gewordenen Dingen aller Art auf einmal abgeschnitten war, tat den Menschen damals so weh, wie man es sich heute nicht mehr vorstellen kann. Alle, ohne Ausnahme, hatten sich als stolze Österreicher gefühlt, kaisertreu und kirchengläubig. In den Volksschulen hatten alle deutsch und slowenisch lesen, schreiben und rechnen gelernt. Alles hatte nebeneinander Platz!

Auf einmal war alles anders: Priester tobten von den Kanzeln nicht mehr über Tod, Teufel und Sünder, sondern über „proklete Nemce“ (verdammte Deutsche) auf der einen und über „treuloses windisches Pack“ auf der anderen Seite. Auf einmal konnten die einen Eiferer nicht mehr Deutsch und jene Einpeitscher kein Wort Slowenisch. Plötzlich gab es einen völlig neuen Begriff: Die Anderen. Auf sie projezierte man allen Unmut, den man über Politik, wirtschaftliche, soziale und menschliche Not nur allzu reichlich empfand. Meinungsbildende Medien im heutigen Sinn gab es nicht und so bezogen die Menschen ihre Weltsicht aus ihrem unmittelbaren Erleben; dieses war aber bei fast allen hier wie drüben negativ. Solche „Rahmenbedingungen“ wirkten atmosphärisch über Wort und Tat auf mich als wissbegierigen kleinen Buben ein. Alles wurde rundum in deutscher und slowenischer Sprache erzählt, besprochen, gefragt, beantwortet, zurechtgewiesen, befohlen, verboten usw. Der kindliche Geist war damals so offen und aufnahmefähig wie später kaum mehr. Das Empfinden, das Gefühl für Realität und Stimmungen war ausgeprägter noch als der Intellekt. In diese Phase kam die Saat eines gewaltigen „Heil“-sbringers und fand besten Nährboden. Der Frust des Alltags fand ein Ventil und die so erzeugte patriotische Welle riss alles mit sich. Auch ich als kleiner Bub fühlte mich gewaltig als ein Deutscher. Die Volksschule, die Literatur, vor allem die Heldensagen bis Karl May taten später ihr übriges. Aber da regte sich allmählich schon irgendwo ganz hinten etwas, das mahnte und einforderte - das Slowenische in mir! Wo waren sie geblieben: Der Klang der Sprache, vertraut, melodisch, poetisch, wie er mit Gedichten und Liedtexten von Oma, Mutter, Tanten, Knechten und Mägden vermittelt worden war. Das slowenische Lied, immer und überall bei der Arbeit und am Feierabend gesungen: harmonisch, wie wenn die Hügel klingen würden, und zutiefst emotional, von keinem Konzertsaalerlebnis je übertroffen. Die „slowenische Seele“, sich immer leidend und benachteiligt fühlend, konnte sich nicht über andere triumphierend und erhebend vorkommen. Verständlich, wenn die Mutter oft klagte: Das Slowenische hat man uns genommen und nichts dafür gegeben, denn das Deutsche hatten wir ohnehin.

So war ich aufgewachsen und musste dann in den folgenden Jahrzehnten lernen und erkennen, wie eine einst gemeinsame Kultur sich in zwei verschiedene auseinander entwickelte, die einander immer fremder wurden. Wie hatten sich doch in der Gemeinsamkeit das Deutsche und das Slowenische gegenseitig befruchtet. Jetzt fehlte Ersterem ein Großteil seines emotionalen Unterbaues; Geld, Erfolg und Wohlstand sind doch nicht alles.

Mich als Kenner oder Wanderer zwischen diesen beiden Welten stimmt alle meine heutige Erkenntnis zutiefst pessimistisch und deprimierend. Wenn auch politisch vieles besser wurde und noch wird, so kann es ein Zusammenwachsen, wie es einst war, nie mehr geben. Nicht nur Ressentiments aus der unheilvollen getrennten Vergangenheit verhindern das, sondern wir haben uns so weit auseinander gelebt und entwickelt, dass alle Schulen und Programme dies nicht mehr ändern werden können. Gott sei Dank, dass allen unseren „slowenischen“ und „deutschen“ Kindern dieser Zwiespalt erspart bleibt. So kann ein „Ärmerwerden“ noch als Segen empfunden werden...

 

Andreas Tscheppe, Slowenisch und Deutsch sprechender Weinbauer aus der Steiermark