AuslandseinsatzHolocaust-EducationStudienfahrtenVereinLinks
Ausgabe 4/02


2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998

Kulturni in komunikacijski center v Šentjanžu v Rožu - Kultur und Kommunikationszentrum St. Johann im Rosental

(Die deutsche Fassung dieses Artikels finden Sie im Anschluß an die slowenische.)

 

Kulturni in komunikacijski center v Šentjanžu v Rožu

A-9162 Šentjanžu v Rožu 33

Tel +43 (4228) 3796

www.kkcenter.at

 

V začetku je bila – no, ne beseda, ampak ideja ustanovitve narodopisnega muzeja. Slovenska prosvetna zveza je namreč hotela spraviti svojo 700 predmetov obsegajočo zbirko pod streho in je našla v stari šoli v Šentjanžu v Rožu idealno poslopje.

Toda beseda je bila močnejša. Beseda vseh tistih, ki od nekdaj nastopajo proti marginalizaciji kulture izven velikih urbanih središč in so videli v tej šoli nastajati protiutež napredujoči provincializaciji vaške kulture.

Tako se je morala zamisel muzeja umakniti današnjemu centru k & k, allround kraju za kulturo in komunikacijo – ustanovljen leta 1995 (od leta 1999 naprej je samostojno društvo) – ki mu je že kmalu uspelo združiti znotraj svojih sten, kar je na prvi pogled nezdružljivo: zgodovinsko zavest z vizijami za bodočnost, vaško kulturo in regionalne teme s kulturnimi eventi vrhunske vrste, ki bi jih ponavadi pričakovali v velemestih. In usmerjenost v svet preko vseh meja – naj so to vidne, zunanje meje (med državami, etničnimi skupinami, socialnimi sloji, generacijami), ali pa tudi meje v naših glavah, za katerimi se preradi zabarikadiramo.

Posebno težišče so od začetka delovanja centra k & k znanstvene razstave, ki obdelujejo teme najnovejše zgodovine in so postavljene s spremljevalnimi programi vred v širši kontekst. Ali so upravičena pedagoškega upanja, da take razstave lahko sprožijo kak bistven politični učni proces, pa je treba vedno spet spraševati in relativirati.

Že v letu ustanovitve 1995 je vzbudila zanimanje razstava »Der Loibltunnel und das vergessene KZ in Kärnten« (Ljubeljski predor in pozabljeno koncentracijsko taborišče na Koroškem), ki je kazala sicer zatajeno zgodovino te izpostave koncentracijskega taborišča Mauthausen. Razstava je informirala o pozabljenem poglavju sodobne koroške zgodovine – nastajanju Ljubeljskega predora. Po iniciativi Mauthausen aktiv Kärnten/Koroška so zgodovinarji/ke, pedagogi/nje in strokovnjaki za medije izdelali multimedialno razstavo o pozabljenem koncentracijskem taborišču na severni strani Ljubeljskega predora, ki so jo maja 1995 najprej kazali v Celovcu in nato v centru k & k v Šentjanžu v Rožu.

Naslednje leto 1996 je center k & k prinesel razstavo »Asservate« frankfurtskega razstavišča Schirn in inštituta Fritz Bauer na Koroško/Kärnten, v Šentjanž v Rožu/ St. Johann im Rosental. Je to razstava fotografskega dela Naomi Tereze Salmon. Umetnici je s svojimi trezno in realistično kot »dokazila« prikazanimi predmeti uspelo sprožiti nove oblike spominjanja. Izolirana snovna pričevanja obiskovalca naravnost prisilijo, da spozna v strašnem dogajanju Šoa trpljenje vsakdanjih ljudi. Naomi Tereza Salmon je pojmovala svoje delo kot umetniški veto zoper zagrinjajoči patos, zoper razbremenjujoče posplošitve in pobeg v abstrakcijo.

Ti dve razstavi naj ponazorita poleg mnogih drugih prireditev (diskusij, predavanj, ...) vsebinski program obdelovanja in preseganja preteklosti, spominjanja proti pozabljenju. k & k pa si tudi prizadeva, da s spominjanjem na čas nacionalsocializma vzpostavlja stičišča s pojavi fašizma v sedanjosti. Če organiziramo filmske dneve proti rasizmu in nacionalizmu (s filmi kot Sidonie, Hasenjagd, Krik po svobodi – Steve Biko, ...), odpiramo tej tematiki tudi javni prostor in se skušamo zoperstaviti tako imenovanemu zamolčanju, pozabljanju, potlačitvi, in pokazati možnosti spoznanja sedanjih mehanizmov fašistične ideologije. Tako smo se v spominskem letu – 60 let izselitve koroških Slovencev – s serijo predavanj o pregonu koroških slovenskih družin spomnili na grozodejstva nacionalsocialistične diktature.

Kar se tie trajnosti takega spominskega dela, se bomo morali v bodoe v veji meri posvetiti tudi spominjanju, to se pravi nepozabljanju odpora proti nacističnemu režimu. Če v Avstriji visijo spominske plošče predvsem padlim vojakom nemške vojske na skoraj vsakem cerkvenem zidu in je njihova zgodovina stilizirana kot zgodovina žrtev, je treba tudi vprašati o pomenu spomina na borce in borke v odporniškem gibanju. Pred ozadjem družbene resničnosti v Avstriji, ki jo označuje kulturna in jezikovna raznolikost, čeprav to zaznavajo le z obotavljanjem, vidi k & k svojo nalogo v medkulturnem delovanju, v vzpostavitvi komunikacijskih struktur, v pospeševanju sporazumevanja in akceptance med različnimi kulturami in jeziki. Izterjamo manjšinske in človeške pravice in se zavzemamo za ohranitev kulturnih tradicij ter lokalnih oz. regionalnih posebnosti in za izboljšavo življenjskih pogojev na dvojezičnem območju. Še posebno pa je kulturno delo strategija proti pretečemu izginotju slovenskega jezika spričo asimilacijskega in modernizacijskega pritiska.

Iskanje svobodnega prostora na krajih, kjer človek živi, se vedno bolj spreminja v ukvarjanje s krajem samim, s štorijami in življenjskimi razmerami naselja in okolice. Na kraju samem raziskujejo zgodovino vsakdanjega življenja, iščejo in zavarujejo sledove, osvetljujejo delo in socialne borbe, zbirajo tekste, dokumente in fotografije, pišejo spomine, intervjuvajo sosede, prirejajo vaške veselice, snemajo dokumentarce, organizirajo razstave, pišejo domovinsko zgodovino in ustanavljajo različne prosvetne in kulturne delavnice. Obrat k zgodovini vsakdana in regije, k analizi soodvisnosti življenja, vsakdanjosti in kulture v najširšem smislu ni omejen samo na bežen oris objektivnih pogojev, globalnih struktur in razvojev na nacionalni ravni, ampak odpira pogled za razumevanje socialnih oblik dojemanja, kulturnega in političnega ravnanja, regionalnih in lokalnih posebnosti.

Zgledni za prizadevanja za zgodovino vsakdanjosti in regije sta v zadnjih letih bili razstavi »Die Wilderei in der Karawanken / Krivi lov v Karavankah« in leta 1998 »Die Drau ist ihre eigene Frau / Drava je svoja frava« (razstava o življenju ob Dravi nekoč [včasih] in danes). Brata Gregor in Andrej Krištof sta pripravila čisto poseben prispevek k veliki koroški proslavi oktobra 2000 – Kärnten 2000. Po lastnih besedah se je Gregor Krištof vozil noč in dan po tej naši koroški deželi in iskal sledove slovenščine – in sicer tudi po predelih ozemlja, kjer že skozi generacije nihče več ne govori slovensko. A imena ostajajo: na krajevnih tablah, registrskih tablicah, kažipotih, na trgovinah, gostilnah in podobno. Na odličnih fotografijah so bile najdbe predstavljene občinstvu, in pesnik Fabjan Hafner, ki je skupaj z obema umetnikoma otvoril razstavo, si ni mogel kaj, da ne bi v fotografijah videl tudi nekaj poezije. Letos, v juniju 2002, je predstavila Slovenska prosvetna zveza kot rezultat večletnega raziskovanja razstavo »Moč šibkih / Die Stärke der Schwachen« – razstavo o delu žensk v času kmečkega gospodarjenja.

Načelo centra k & k je, videti v pluraliteti kultur veliko šanso in doseči večjo kulturno raznolikost ter liberalizacijo politične kulture tudi na podeželju.

Dejavna dvojezičnost kot specifično načelo oblikovanja dvojezične regije je odvisna predvsem od pripravljenosti večinskega prebivalstva priznavati drugi jezik kot enakovrednega in od ustvarjanja komunikativnih stikov med jezikoma in kulturama na dvojezičnem ozemlju. Center k & k nudi prireditve, seminarje in kulturna srečanja, ki omogočajo neposredno doživetje in dojemanje dvojezičnosti. Medkulturnost ni zgolj izmenjava simbolov, temveč aktivno učenje. Za sporazumevanje v novi raznolikosti kultur je centru k & k kultura važno komunikacijsko sredstvo. Preko meja regije lahko ustvari raznolikost v prostoru Alpe-Jadran nove medetnične in medkulturne ponudbe, iniciative, projekte in prireditve, ki bodo centru k & k zadale nove v prihodnost usmerjene naloge.

 

Andreas Tscheppe, Slovensko in nemško govorec vinogradnik iz Štajerske

Prevedel: Erwin Köstler

 

Kultur und Kommunikationszentrum St. Johann im Rosental

A-9162 St. Johann/Rosental 33

Tel +43 (4228) 3796

www.kkcenter.at

 

Am Anfang war das - nein, nicht das Wort, sondern das geplante Volkskundemuseum. Der Slowenische Kulturverband wollte nämlich seine 700 Objekte umfassende Sammlung unterbringen und fand in der alten Schule in St. Johann im Rosental ein ideales Gebäude.

Doch das Wort war stärker. Das Wort all jener, die seit jeher gegen die Marginalisierung der Kultur außerhalb großer urbaner Zentren auftreten und in dieser alten Schule ein Gegengewicht zur voranschreitenden Provinzialisierung der Dorfkultur entstehen sahen.

So musste die Idee eines Museums dem heutigen k&k Zentrum, einer allround- Kultur- und Kommunikationsstätte weichen, die - 1995 gegründet (seit 1999 als eigenständiger Verein) - es schon bald geschafft hat, in ihren Wänden auf den ersten Blick Unvereinbares zu verbinden: Geschichtsbewußtsein mit Zukunftsvisionen, Dorfkultur und regionale Themen mit Kulturevents der Spitzenklasse, die man normalerweise nur in Großstädten vermuten würde. Und eine Weltoffenheit über alle Grenzen hinweg - seien es nun die sichtbaren, äußeren Grenzen (zwischen Staaten, Volksgruppen, sozialen Schichten, Generationen), oder auch jene in unseren Köpfen, hinter denen wir uns nur allzu gern verbarrikadieren.

Seit den Anfängen des k & k liegt ein besonderes Schwergewicht auf wissenschaftlichen Ausstellungen, in denen Themen der jüngsten Geschichte aufgearbeitet und meist gemeinsam mit Begleitprogrammen in einen breiteren Kontext gestellt werden. Die pädagogische Hoffnung, dass solche Ausstellungen einen wesentlichen politischen Lernprozess darstellen oder auslösen, muß immer wieder in Frage gestellt und relativiert werden. So weckte bereits im Gründungsjahr 1995 die Ausstellung „Der Loibltunnel und das vergessene KZ in Kärnten“ Interesse, in der die Geschichte der meist verdrängten Außenstelle des KZ Mauthausen vorgestellt wurde. Die Ausstellung informierte über ein vergessenes Kapitel der Kärntner Zeitgeschichte - die Entstehung des Loibltunnels. Durch die Initiative Mauthausen aktiv Kärnten/Koroška haben HistorikerInnen, MuseumspädagogInnen und Medienfachleute eine multimediale Ausstellung über das vergessene KZ auf der Nordseite des Loibltunnels erarbeitet, welche im Mai 1995 zuerst in Klagenfurt und danach im k & k in St. Johann im Rosental ausgestellt wurde.

Im darauffolgenden Jahr 1996 brachte das k & k die Ausstellung „Asservate“ der Schirn Kunsthalle Frankfurt am Main und des Fritz Bauer Institutes nach Kärnten/ Koroška (St. Johann im Rosental/Šentjanž v Rožu). Eine Ausstellung des Werkes der Photographin Naomi Tereza Salmon. Der Künstlerin gelang es mit ihren nüchtern und realistisch als „Beweismittel“ dargestellten Gegenständen neue Formen des Erinnerns hervorzurufen. Die isolierten materiellen Zeugnisse zwingen den Besucher geradezu, im schrecklichen Geschehen der Shoa das Leiden alltäglicher Menschen zu erkennen. Naomi Tereza Salmon verstand ihre Arbeit als ein künstlerisches Veto gegen verhüllendes Pathos, gegen entlastende Verallgemeinerungen und Fluchtwege in die Abstraktion.

Diese zwei Ausstellungen sollen neben vielen anderen Veranstaltungen (Diskussionen, Vorträgen, ...) beispielgebend sein für den Programminhalt Aufarbeitung von Vergangenheit, vom Erinnern gegen das Vergessen. Es ist aber auch das Bestreben des k & k, mit dem Erinnern an die NS Zeit Verbindungen zu setzen zu faschistischen Zügen der Gegenwart. Wenn wir Filmtage gegen Rassissmus und Nationalismus organisieren (mit Filmen wie Sidonie, Hasenjagd, Der Schrei nach Freiheit - Steve Biko,..) geben wir dieser Thematik auch öffentlichen Raum und versuchen dem sogenannten Verschweigen, Vergessen, Verdrängen entgegenzuwirken und Erkenntnismöglichkeiten für gegenwärtige Mechanismen der faschistischen Ideologie aufzuzeigen. So wurde auch im Gedenkjahr - 60 Jahre Aussiedlung der Kärntner Slowenen - mit einer Vortragsreihe der Vertreibung von Kärntner slowenischen Familien an die Greueltaten der NS Diktatur erinnert. Wenn wir von der Nachhaltigkeit von Erinnerungsarbeit sprechen, sollten wir uns in Zukunft auch vermehrt dem Erinnern und dem damit verbundenen Nicht Vergessen von Widerstand gegen das NS Regime widmen. Wenn in Österreich Gedenktafeln, vor allem für gefallene Wehrmachtssoldaten fast an jeder Kirchenmauer hängen und deren Geschichte zu einer Opfergeschichte stilisiert wird, stellt sich auch die Frage nach der Bedeutung des Gedenkens von WiderstandskämpferInnen. Gedenken und Erinnern in Zusammenhängen, in Bezug zu Alltäglichem und Förderung von Öffentlichkeit und Verbreitung solcher Themen.

Vor dem Hintergrund einer gesellschaftlichen Realität in Österreich, die durch kulturelle und sprachliche Vielfalt gekennzeichnet ist, aber erst zögernd wahrgenommen wird, sieht das k & k seine Aufgabe darin, interkulturelle Arbeit, den Aufbau von Kommunikationsstrukturen, Verständigungsebenen und Akzeptanzformen zwischen verschiedenen Kulturen und Sprachen zu fördern. Wir fordern Minderheiten- und Menschenrechte ein und treten für die Bewahrung von kulturellen Traditionen und lokalen bzw. regionalen Eigenarten und zugleich für die Verbesserung von Lebensbedingungen im zweisprachigen Gebiet ein. Insbesondere dient die Kulturarbeit auch als Strategie gegen das drohende Verschwinden der slowenischen Sprache durch Assimilations- und Modernisierungsdruck.

Aus der Suche nach Freiräumen an den Orten, wo man lebt, wird zusehends eine Auseinandersetzung mit dem Lebensort selbst: mit Geschichten und alltäglichen Lebensverhältnissen der Ortschaft und Umgebung. Vor Ort wird die Geschichte des Alltagslebens untersucht, werden Spuren gesucht und gesichert, werden die Arbeitswelt und sozialen Kämpfe beleuchtet, Texte, Dokumente und Fotos zusammengetragen, Erinnerungen geschrieben, Nachbarn interviewt, Dorffeste durchgeführt, Dokumentarfilme gedreht, Ausstellungen organisiert, Heimatgeschichte geschrieben und verschiedene Bildungs- und Kulturwerkstätten errichtet. Die Hinwendung zur Alltags- und Regionalgeschichte, zur Analyse von Lebenszusammenhängen, von Alltag und Kultur im weitesten Sinne, ist nicht auf die bloße Skizzierung objektiver Lagebedingungen, globaler Strukturen und nationaler Entwicklungen beschränkt, sondern öffnet den Blick für das Verständnis sozialer Wahrnehmungsformen, kultureller und politischer Verhaltensweisen, regionaler und lokaler Besonderheiten.

Beispielgebend für Erarbeitung von Alltags- und Regionalgeschichte waren in den letzten Jahren die Ausstellung „Die Wilderei in den Karawanken/Krivi lov v Karavankah“ , im Jahre 1998 die Ausstellung „Die Drau ist ihre eigene Frau/Drava je svoja fraua“ ( eine Ausstellung über das Leben an der Drau einst und heute), Gregor Krištof und sein Bruder Andreas Krištof haben einen ganz besonderen Beitrag zur großen Kärntner Feier im Oktober 2000 vorbereitet - Kärnten 2000.

Nach eigenen Worten fuhr er Tag und Nacht kreuz und quer durch dieses unser Kärntner Land und suchte Spuren des Slowenischen - und zwar auch in Gebieten, in denen seit Generationen niemand mehr diese Sprache spricht. Doch die Namen bleiben: auf Ortstafeln, auf Autokennzeichen, auf Wegweisern, auf Kaufhäusern, Gasthöfen u. ä. Auf ausgezeichneten Fotografien präsentierte er seine Fünde dem Publikum und der Dichter Fabjan Hafner - gemeinsam mit den beiden Künstlern eröffnete er die Ausstellung - konnte nicht anders, als in den Fotos auch eine gewisse Poesie zu sehen. Heuer im Juni 2002 präsentierte der slowenische Kulturverband als Resultat einer mehrjährigen Untersuchung die Ausstellung „Moc šibkih / Die Stärke der Schwachen“ - eine Ausstellung zur Arbeit von Frauen in der Zeit des bäuerlichen Wirtschaftens.

Die Leitlinie des k & k heißt Kulturen- Pluralität als große Chance, auch im ländlichen Raum mehr kulturelle Vielfalt und Liberalisierung der politischen Kultur zu erreichen. Die Anwendung der Zweisprachigkeit als spezifisches Gestaltungsprinzip der zweisprachigen Region hängt vor allem von der Bereitschaft der Mehrheitsbevölkerung ab, die andere Sprache als gleichwertig anzuerkennen, und von der Schaffung kommunikativer Verbindungen beider Sprachen und Kulturen in der zweisprachigen Region. Im k & k-Zentrum werden Veranstaltungen, Seminare und kulturelle Begegnungen angeboten, die ein unmittelbares Erleben und Nachvollziehen der Zweisprachigkeit erlauben. Interkulturalität ist nicht bloß ein Austausch von Symbolen, sondern aktives, erfahrungsorientiertes Lernen. Zur Verständigung dieser neuen Kulturenvielfalt im k & k ist Kultur ein wichtiges Kommunikationsmittel. Über die Region hinaus kann sie im Alpen- Adria-Raum zu neuen ethnien- und kulturübergreifenden Angeboten, Initiativen, Projekten und Veranstaltungen führen, die dem k & k zukunftsweisende Aufgaben in Aussicht stellen.

 

Andreas Tscheppe, Slowenisch und Deutsch sprechender Weinbauer aus der Steiermark